instagram

Kvalitet- och miljö

Vår Kvalitets- och Miljöpolicy

Vår verksamhet består till största delen av mark-, anläggnings- och betongarbeten på entreprenad.
Vi utför arbeten till största delen inom Örebro län.

– För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service och totalekonomi. För att nå dit arbetar vi på följande sätt:

–     genom att sätta och följa upp våra kvalitetsmål

–     det ska finnas en ambition inom företaget att göra rätt från början

–     vi ska motsvara våra kunders krav och förväntningar

–     personalen skall vara kompetent och engagerad

– Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening når vi på följande sätt:

–      genom att sätta och följa upp våra miljömål

–      mängden avfall begränsas så långt det är möjligt och restavfallet sorteras

–     att våra transporter samordnas och görs så effektiva som möjligt ur miljösynpunkt

Vår Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Vi utgår från att uppfylla de arbetsmiljökrav som lagstiftningen och myndighetskrav ställer på oss.

Företaget ska sträva efter att i samarbete med medarbetarna upptäcka och eliminera de risker som kan uppkomma i arbetsmiljön. Detta ska vi nå genom:

–     allmän översyn

–     riskanalyser och kartläggning av arbetsmiljön

–     riskbedömningar och handlingsplaner

–     skyddsronder

–     medarbetarsamtal

–     förebyggande friskvård